Školení obsluhy pojízdných zvedacích pracovních plošin

Základní a opakovaná školení obsluhy pojízdných zvedacích pracovních plošin (MOBILE ELEVATING WORK PLATFORMS)

Stroje skupiny A jsou stroje s plošinami, které jsou vždy nad podvozkem, jako jsou nůžkové plošiny; Modely skupiny B jsou modely s platformami, které ne vždy zůstávají nad podvozkem, jako jsou modely teleskopického a kloubového ramene. Stroje typu 1 se mohou pohybovat pouze ve složené poloze; Stroje typu 2 se mohou pohybovat, když jsou zvednuty, ale ovládací prvky jsou umístěny na podvozku; a stroje typu 3 mohou být přemístěny, když jsou zvednuté a mají ovládací prvky na plošině.

Ve snaze přivést globální uniformitu k navrhování a používání PZPP (MEWP), nové standardy již nebudou řešit PZPP (MEWP) podle konkrétních typů strojů – jako jsou modely teleskopického výložníku, kloubového výložníku nebo nůžky -, ale místo toho budou modely kategorizovat podle Skupina (A nebo B) a typ (1, 2 nebo 3).

Nové standardy se týkají specifických aspektů návrhu PZPP (MEWP), včetně snímání hmotnosti platformy, aktivace řízení, funkčních rychlostí, pneumatik a ochrany přístupu.

Od provozovatelů se bude požadovat, aby provedli „posouzení rizik na pracovišti“, které zahrnuje požadavky na správný výběr PZPP (MEWP) pro úkol, který má být proveden, identifikace potenciálních rizik na pracovišti, stanovení metod pro odstranění nebo zmírnění těchto rizik a pro vypracování písemného záchranný plán při zjištění pádu z výšky.

Všichni operátoři budou potřebovat přísnější školení.

Před započetím praktického výcviku musí žadatel absolvovat teoretickou přípravu podle jednotné profesní přípravy, být seznámen s technickým popisem a návodem k používání PZPP (MEWP) příslušné třídy a druhu, s bezpečnostními předpisy a v potřebném rozsahu s dalšími souvisejícími předpisy, které se vztahují k předepsaným úkonům obsluhy PZPP (MEWP).

Při praktickém zácviku smí zaučovaný žadatel obsluhovat PZPP (MEWP) jen pod přímým dohledem instruktora. Zaučovaný žadatel musí během výcviku provést všechny úkony, se kterými se bude ve své činnosti setkávat.

Po ukončení praktického výcviku se žadatel podrobí ověření teoretických znalostí a praktických dovedností před zkušební komisí. Zkušební komisi tvoří zkušební komisař, jako předseda a instruktor, který prováděl školení a praktický výcvik.

O průběhu základního školení, praktickém výcviku, rozšiřovacím školení, teoretické i praktické zkoušce obsluhy  vede odborně způsobilá osoba (instruktor, nebo zkušební komisař obsluh PZPP – MEWP) záznamy.

Žadateli, který vykoná úspěšně zkoušku odborné způsobilosti ze stanovených předpisů, řízení a obsluhy, vydá certifikační orgán prostřednictvím zkušebního komisaře obsluh PZPP (MEWP) „Průkaz obsluhy Pojízdných Zvedacích Pracovních Plošin (Mobile Elevating Work Platforms)”.

Má-li obsluha ovládat PZPP (MEWP) jiné třídy nebo druhu, než pro který má průkaz, musí doplnit své znalosti rozšiřovacím školením, praktickým zaučením a nechat je ověřit zkouškou před zkušební komisí.

Rozšiřovací školení se provádí podle jednotné profesní přípravy obsluh pojízdných zvedacích pracovních plošin. Po úspěšně vykonané teoretické a praktické zkoušce obsluha  PZPP (MEWP) obdrží„Průkaz obsluhy Pojízdných Zvedacích Pracovních Plošin (Mobile Elevating Work Platforms)”. s vyznačením všech tříd a druhů vozíků, které může obsluhovat.

Opakované školení obsluh PZPP (MEWP) a ověřování znalostí obsluh se provádí podle jednotné profesní přípravy a je zakončeno prokazatelným ověřením znalostí – přezkoušením instruktorem nebo zkušebním komisařem.

Opakované školení obsluh PZPP (MEWP) a ověřování znalostí provádí instruktor nebo zkušební komisař a vydává potvrzení o opakovaném školení.

Opakované školení se doporučuje provést nejpozději do konce dvanáctého měsíce od posledního ověření znalostí obsluh PZPP (MEWP).

O průběhu opakovaného školení obsluh jsou školitelem (instruktorem nebo zkušebním komisařem) pořizovány záznamy; jedno vyhotovení obdrží provozovatel.

KLASIFIKACE POJÍZDNÝCH ZVEDACÍCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

A – PZPP, KDE SVISLÝ PRŮMĚT TĚŽIŠTĚ PLOCHY PLOŠINY U VŠECH KONFIGURACÍ PLOŠINY PŘI MAXIMÁLNÍM SKLONU PODVOZKU SPECIFIKOVANÝCH VÝROBCEM, JE VŽDY UVNITŘ KLOPNÝCH HRAN

B – VŠECHNY OSTATNÍ PZPP

1

pojezd je dovolen jen tehdy, pokud se PZPP nachází ve své přepravní poloze

2

pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na podvozku

3

pojezd se zvednutou pracovní plošinou je ovládán z ovládacího místa na pracovní plošině