Školení jeřábníků a vazačů

Základní a opakovaná školení jeřábníků a vazačů

 

Zajišťování kvalifikace jeřábníků a vazačů

Jeřábnický průkaz je oprávněním k provádění jeřábnických prací.

Příprava jeřábníků a vazačů je zajišťována na základě požadavku pověřené osoby. Příprava se skládá z teoretické a praktické části.

Rozsahy  základního  teoretického a opakovaného školení, samostudia i praktického zácviku u jeřábníků a vazačů  jsou stanoveny ve smyslu platných předpisů a s ohledem na náročnost jednotlivých činností a požadavky provozu:

Po absolvování základního, příp. doplňkového školení potvrdí revizní technik do jeřábnického průkazu příslušnou třídu (y). Průkaz nabývá platnost až po přezkoušení praktických znalostí a dovedností po ukončení praktického zácviku na jeřábu za dozoru jeřábníka s platným průkazem pro daný typ jeřábu.

Vykonávání jeřábnických prací držitelem průkazu na konkrétním pracovišti je podmíněno seznámením s riziky na pracovišti a Systémem bezpečné práce dané organizace.

Jeřáby jsou rozděleny podle složitosti ovládání do tříd O, A, AS, B, C, D, N, S, E a F. Vysvětlení těchto tříd je provedeno v tabulce. 

Číslo průkazu stanovuje ten, kdo průkaz vystavuje. Průkaz umožňuje použití fotografie držitele.

 

Vazačský průkaz je oprávněním k provádění vazačských prací.

Vazačský průkaz je vystaven na základě základního teoretického školení, praktického zácviku, přezkoušení teoretických znalostí a praktických dovedností a dokladu o zdravotní způsobilosti pro tuto profesi v rozsahu uvedených druhů vázacích prostředků.

Vykonávání vazačských prací držitelem průkazu na konkrétním pracovišti je podmíněno seznámením s riziky na pracovišti a Systémem bezpečné práce dané organizace.

Průkaz umožňuje vydat oprávnění k vázání břemen i pro jednotlivé druhy vázacích prostředků nebo jejich kombinace podle požadavků provozu.

Klasifikace vazačů typu A či B je provedeno v tabulce. 

 

Číslo průkazu stanovuje ten, kdo průkaz vystavuje. Průkaz umožňuje použití fotografie držitele.

 

Zdravotní způsobilost zaznamenává na základě originálu ten, kdo provádí základní, nebo opakované školení včetně vyznačení případných omezujících podmínek zdravotní způsobilosti stanovených lékařem.

Před započetím praktického výcviku musí žadatel absolvovat teoretickou přípravu podle jednotné profesní přípravy, být seznámen s technickým popisem a návodem k používání jeřábů příslušné třídy a vázacích prostředků, s bezpečnostními předpisy a v potřebném rozsahu s dalšími souvisejícími předpisy, které se vztahují k předepsaným úkonům jeřábníků a vazačů břemen.

Příprava jeřábníků

Praktický zácvik je:

základní

Rozsahy základního teoretického a opakovaného školení, samostudia i praktického zácviku u jeřábníků jsou stanoveny ve smyslu platných předpisů a s ohledem na náročnost jednotlivých činností a požadavky provozu:

samostudium (příslušné platné předpisy)

základní teoretické školení min. 8 hod.

praktický zácvik

zkouška (přezkoušení)

 

Příprava vazačů břemen

Praktický zácvik je:

základní

Rozsahy základního teoretického a opakovaného školení, samostudia i praktického zácviku u vazačů jsou stanoveny ve smyslu platných předpisů a s ohledem na náročnost jednotlivých činností a požadavky provozu:

samostudium (příslušné platné předpisy)

základní teoretické školení min. 6 hod.

praktický zácvik

 

zkouška (přezkoušení)

Příprava jeřábníků

Praktický zácvik je:

doplňkový (při rozšíření třídy na jinou třídu nebo na nový typ jeřábu)

Rozsahy doplňkového  školení, samostudia i praktického zácviku u jeřábníků jsou stanoveny ve smyslu platných předpisů a s ohledem
na náročnost jednotlivých činností a požadavky provozu:

samostudium (příslušné platné předpisy)

doplňkové teoretické školení

praktický zácvik

zkouška (přezkoušení)

 

Příprava vazačů břemen

Praktický zácvik je:

doplňkový (rozšiřovací)

 Rozsahy doplňkového školení, samostudia i praktického zácviku u vazačů jsou stanoveny ve smyslu platných předpisů a s ohledem
na náročnost jednotlivých činností a požadavky provozu:

samostudium (příslušné platné předpisy)

doplňkové teoretické školení

praktický zácvik

Přezkoušení – má-li obsluha ovládat jeřáby jiné třídy, nebo na nový typ jeřábu, než pro který má průkaz, musí doplnit své znalosti rozšiřovacím školením, praktickým zaučením a nechat ověřit zkouškou.

Rozšiřovací školení se provádí podle jednotné profesní přípravy při rozšíření třídy na jinou třídu nebo na nový typ jeřábu. Po úspěšně vykonané teoretické a praktické zkoušce obsluha obdrží „Průkaz jeřábníka, vazače břemen“ s vyznačením všech tříd, které může obsluhovat.

Opakované (periodické) školení jeřábníků se provádí 1x za rok, ověření a potvrzení znalostí provádí revizní technik ZZ.

Jeřábnický průkaz je neplatný, pokud opakované (periodické) školení a přezkoušení není provedeno do jednoho roku od posledního přezkoušení a jeřábník nesmí obsluhovat ZZ, pokud od posledního přezkoušení uplyne více než 12 měsíců!

 

Opakované (periodické) školení vazačů se provádí 1 x za rok, ověření a potvrzení znalosti provádí revizní technik ZZ.

Vazačský průkaz nebo oprávnění vazače je neplatné, pokud opakované (periodické) přezkoušení není provedeno do 12 měsíců od posledního přezkoušení a vazač nesmí provádět vazačské práce, pokud od posledního přezkoušení uplyne více než 12 měsíců!

Od data uplynutí 12 měsíců od posledního přezkoušení, nesmí však jeřábník, vazač břemen tuto profesi vykonávat!

Úspěšné přezkoušení (základní i opakované) kompetentní osoby – jeřábníka, vazače břemen potvrdí revizní technik do průkazu či oprávnění.

KLASIFIKACE JEŘÁBŮ

O

zdvihadla a jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem bez omezení nosnosti

A

mostové, portálové a konzolové jeřáby ovládané ze země o nosnosti nad 10 t mostové, portálové a konzolové jeřáby ovládané z koše nebo kabiny bez omezení nosnosti

AS

mostové jeřáby speciálního použití, jako např. formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové

B

věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem

C

kolejové a železniční výložníkové jeřáby

D

mobilní jeřáby

E

plovoucí jeřáby

F

lanové jeřáby

N

nakládací jeřáby

S

technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, VZ vozíků apod.

KLASIFIKACE VAZAČŮ

A

vazač vyškolen a prakticky zaučen pro všechny způsoby vázání všemi druhy vázacích prostředků

B

vyškolen a prakticky zaučen v rozsahu konkrétních postupů zpracovaných v rámci systému bezpečné práce pro dané pracoviště a konkrétní manipulace