Školení jeřábníků a vazačů

Základní a opakovaná školení jeřábníků a vazačů

Vazačský průkaz je oprávněním k provádění vazačských prací ve smyslu čl. 5.4.2 ČSN ISO 12480-1.

Vazačský průkaz je vystaven na základě základního teoretického školení, praktického zácviku, přezkoušení teoretických znalostí a praktickych dovedností a dokladu o zdravotní způsobilosti pro tuto profesi v rozsahu uvedených  druhů vázacích prostředků.

Vykonávání vazačských prací držitelem průkazu na konkrétním pracovišti je podmíněno seznámením s riziky na pracovišti a Systémem bezpečné práce dané organizace.

Průkaz umožňuje vydat oprávnění k vázání břemen i pro jednotlivé druhy vázacích prostředků nebo jejich kombinace podle požadavků provozu.

Druh vázacích prostředků 

Označení druhu

Vázací prostředky z ocelových lan 

L

Vázací řetězy 

R

Vázací prostředky z chemických a textilních vláken

CHT

UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ ZÁPISŮ

Číslo průkazu stanovuje ten, kdo průkaz vystavuje.

Průkaz umožňuje použití fotografie držitele.

Rozšíření oprávnění  k vázání břemen pro jiné druhy vázacích prostředků nebo jejich kombinace musí zahrnovat teorii i praxi v příslušném rozsahu.

Rozšíření kvalifikace je určeno k seznámení s návody a praktickému zaučení k používání prostředků pro zavěšení a uchopení břemen.

Zdravotní způsobilost zaznamenává na základě originálu ten, kdo provádí základní nebo opakované školení včetně vyznačeí případných omezujících podmínek zdravotní způsobilosti stanovených lékařem.

Na stránky „jiné záznamy” se mohou provádět zápisy o změně zaměstnavatele, o Ihůtách opakovaného školení, informace a vystavení duplikátu a pod.

Jeřábnický průkaz je oprávněním k obsluze jeřábů ve smyslu č. 5.3.2 ČSN ISO 12480-1.

Jeřábnický průkaz byl vystaven na základě základního teoretckého školení, praktického zácviku, přezkoušení teoretických znalostí a praktickych dovedností a dokladu o zdravotni zpusobilosti pro uvedenou třídu a typ jeřábu. 

Vykonávání jeřábnických prací držitelem průkazu na konkrétním pracovišti je podmíněno seznámením s riziky na pracovišti a Systémem bezpečné práce dané organizace.

Jeřáby jsou rozděleny podle složitosti ovládání do tříd O, A, AS, B, C, D, N, S, E a F. Vysvětlení těchto tříd je provedeno v tabulce. 

Rozšíření oprávnění k obsluhování jeřábu jiné třídy a typu musí zahrnovat doplňkové teoretické školení i praktický zácvik v příslušném rozsahu. V případě rozšíření oprávnění na jiný typ stejné třídy se musí provést praktický zácvik a přezkoušení na tento typ

Ovládání jeřábů pomocí dálkového ovládání musí být doloženo praktickým zácvikem v příslušném rozsahu s doplněním poznámky DO ve sloupci “Třída jeřábu” a s uvedením typu dálkového ovládání ve sloupci “Typ jeřábu”.

Pokyny pro provádění zápisů

Číslo průkazu stanovuje ten, kdo průkaz vystavuje.

Průkaz umožňuje použití fotografie držitele.

Zdravotní způsobilost zaznamenává na základě originálu ten, kdo provádí základní, nebo opakované školení včetně vyznačení případných omezujících podmínek zdravotní způsobilosti stanovených lékařem.

Před započetím praktického výcviku musí žadatel absolvovat teoretickou přípravu podle jednotné profesní přípravy, být seznámen s technickým popisem a návodem k používání MV příslušné třídy a druhu, s bezpečnostními předpisy a v potřebném rozsahu s dalšími souvisejícími předpisy, které se vztahují k předepsaným úkonům obsluhy MV.

Při praktickém zácviku smí zaučovaný žadatel obsluhovat MV jen pod přímým dohledem instruktora. Zaučovaný žadatel musí během výcviku provést všechny úkony, se kterými se bude ve své činnosti setkávat.

Po ukončení praktického výcviku se žadatel podrobí ověření teoretických znalostí a praktických dovedností před zkušební komisí. Zkušební komisi tvoří zkušební komisař, jako předseda a instruktor, který prováděl školení a praktický výcvik.

O průběhu základního školení, praktickém výcviku, rozšiřovacím školení, teoretické i praktické zkoušce obsluhy  vede odborně způsobilá osoba (instruktor, nebo zkušební komisař obsluh MV) záznamy.

Žadateli, který vykoná úspěšně zkoušku odborné způsobilosti ze stanovených předpisů, řízení a obsluhy, vydá certifikační orgán prostřednictvím zkušebního komisaře obsluh MV „Certifikovaný průkaz obsluhy motorových manipulačních vozíků“.

Má-li obsluha ovládat MV jiné třídy nebo druhu, než pro který má průkaz, musí doplnit své znalosti rozšiřovacím školením, praktickým zaučením a nechat je ověřit zkouškou před zkušební komisí.

Rozšiřovací školení se provádí podle jednotné profesní přípravy obsluh motorových manipulačních vozíků. Po úspěšně vykonané teoretické a praktické zkoušce obsluha obdrží „Průkaz obsluhy motorových manipulačních vozíků“ s vyznačením všech tříd a druhů vozíků, které může obsluhovat.

Opakované školení obsluh MV a ověřování znalostí obsluh se provádí podle jednotné profesní přípravy a je zakončeno prokazatelným ověřením znalostí – přezkoušením instruktorem nebo zkušebním komisařem.

Opakované školení obsluh MV a ověřování znalostí provádí instruktor nebo zkušební komisař a vydává potvrzení o opakovaném školení.

Opakované školení se doporučuje provést nejpozději do konce dvanáctého měsíce od posledního ověření znalostí obsluhy MV.

O průběhu opakovaného školení obsluh jsou školitelem (instruktorem nebo zkušebním komisařem) pořizovány záznamy; jedno vyhotovení obdrží provozovatel.

KLASIFIKACE JEŘÁBŮ

O

zdvihadla a jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem bez omezení nosnosti

A

mostové, portálové a konzolové jeřáby ovládané ze země o nosnosti nad 10 t mostové, portálové a konzolové jeřáby ovládané z koše nebo kabiny bez omezení nosnosti

AS

mostové jeřáby speciálního použití, jako např. formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové

B

věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem

C

kolejové a železniční výložníkové jeřáby

D

mobilní jeřáby

E

plovoucí jeřáby

F

lanové jeřáby

N

nakládací jeřáby

S

technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, VZ vozíků apod.

KLASIFIKACE VAZAČŮ

A

vazač vyškolen a prakticky zaučen pro všechny způsoby vázání všemi druhy vázacích prostředků

B

vyškolen a prakticky zaučen v rozsahu konkrétních postupů zpracovaných v rámci systému bezpečné práce pro dané pracoviště a konkrétní manipulace